عضو هیأت مدیره

آقای مهندس مهرداد مه داوودی نورزاده

تاریخ ورود به هیات مدیره : ۱۳۹۰

ایمیل : M.Mahdavoudi@amayesh.ir

مدرک : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : مهندسی معماری

سال اخذ مدرک : ۱۳۸۹

رئیس هیأت مدیره

خانم مهندس نواز فولادزری

تاریخ ورود به هیات مدیره : ۱۳۹۰

ایمیل : N.Fouladzari@amayesh.ir

مدرک : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : مهندسی معماری

سال اخذ مدرک : ۱۳۸۴

مدیر عامل

آقای مهندس مجتبی توتونچیان

تاریخ ورود به هیات مدیره : ۱۳۸۶

ایمیل : mtootoonchian@amayesh.ir

مدرک : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : مهندسی معماری

سال اخذ مدرک : ۱۳۸۷