پروژه ویلایی آرین

مسکونی - اقامتی

ایده اصلی پروژه بر اساس تفکیک فضاهای عمومی و خصوصی شکل گرفت. حجم پروژه ترکیبی ازدو مکعب افقی و عمودی می باشد که مکعب عمودی در دو طبقه به فضاهای خصوصی اختصاص دارد و هر کدام از اتاق های جنوبی تراس مسقف به سمت جنوب دارند. مکعب افقی نیز شامل فضاهای عمومی در طبقه همکف و اتاق های مهمان و تراس اصلی با دید شمال و جنوب در طبقه اول می باشد. تراس فوق با مساحت حدود ۱۰۰ متر مربع یکی از مهمترین فضاهای نیمه خصوصی ویلا می باشد که دسترسی جداگانه ازطریق پله اکسپوز بیرونی از تراس آشپزخانه طبقه همکف دارد. دو مکعب فوق توسط راهروهایی درطبقه همکف و اول به هم ارتباط داشته که فضای نیمه شفاف معلق عمودی پرشکوهی را ایجاد می کند.