پروژه دفتر مرکزی جیلیران

تجاری - اداری

طراحی باغ شریعتی با مساحت ۱۰۱۰ مترمربع با بنایی ۲طبقه برای دفتر مرکزی شرکت جیلیران که واردات و فروش یک برند خودرو را انجام می‌دهد، صورت پذیرفت. روند همزمان طراحی فضاهای پرسنلی، اداری و نمایشگاهی با تأکید بر حفظ درختان کهنسال و نگهداری وضع موجود بنا پیش رفت.