سرزمین ایرانیان (آیلند)

عنوان پروژه : سرزمین ایرانیان (آیلند)

کارفرما : شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان (آیلند)

محل اجرا : پرند، زرندیه

سال :  ۱۳۹۷

توضیحات : این پروژه جهت تدوین استراتژی ها و تعریف سناریوهای مختلف جهت راه اندازی و بهره برداری از مجموعه سرزمین ایرانیان تعریف شد و در مطالعات صورت گرفته شامل بررسی رقبا، تحلیل بازار، سیاست های کارفرما، اقتصاد کلان، و تحلیل سایت، و بررسی عوامل داخلی و خارجی مؤثر در قالب جداول SWOT و PESTEL در نهایت استراتژی ها و راه حل های توسعه طرح با تحلیل ریسک هر گزینه ارایه شد.