ویلای کیاشهر

عنوان پروژه : ویلای کیاشهر

کارفرما : آقای رهبران

محل اجرا : گیلان – کیاشهر

سال : بهار ۱۳۹۰

توضیحات : پروژه با در نظرگرفتن شیب و بکر بودن سایت طراحی شده و بخشی از حجم ویلا به زیرزمین انتقال یافته به گونه ای که فضای سبز سایت به روی بام پیشروی کرده تا نمود حجمی پروژه انقطاعی در منظر طبیعی محدوده ایجاد نکند. مصالح استفاده شده در نمای پروژه نیز در جهت حفظ هماهنگی با طبیعت و ساختار سایت انتخاب و طراحی گشته است.