مجموعه اقامتی و تفریحی اوشان

عنوان پروژه : مجموعه اقامتی و تفریحی اوشان

کارفرما : آقای روایی

محل اجرا : لواسانات، اوشان

سال :  ۱۳۹۱

توضیحات : در این پروژه بر اساس محدودیت ها و عوارض طبیعی سایت، زون بندی عملکردی و جانمایی لکه ها بر اساس مطالعات امکان سنجی اولیه صورت گرفت. با توجه به نتایج مطالعات و تحلیل مالی سناریوهای مختلف، سه زون برای واحدهای اقامتی با متراژ و تیپولوژی های مختلف، به همراه فضاهای خدماتی و تفریحی مورد نیاز تعریف شد.