مجموعه اقامتی گردشگری قمصر

عنوان پروژه : مجموعه اقامتی گردشگری قمصر

کارفرما : آقای رهبران

محل اجرا : کاشان، قمصر

سال :  ۱۳۹۱

توضیحات : در مطالعات این مجموعه با توجه به جذابیت های گردشگری منطقه قمصر کاشان، زون بندی پیشنهادی جهت عملکردها بر اساس مطالعات بازار، تحلیل سایت، و نقاط قوت و ضعف پروژه ارایه گردید. علاوه بر تعریف مسیرهای دسترسی سواره و پیاده مجموعه بر اساس عوارض طبیعی موجود، جانمایی قطعات ویلایی، فضاهای گردشگری و خدماتی در جهت هم افزایی عملکردها صورت گرفت.