مجموعه تجاری اداری کیش

عنوان پروژه : مجموعه تجاری اداری کیش

کارفرما : سازمان مناطق آزاد کیش

محل اجرا : جزیره کیش

سال : ۱۳۹۳

توضیحات : بر اساس مطالعات امکان سنجی اولیه، در این پروژه طبقات همکف و اول به کاربری تجاری، طبقه دوم به فضاهای خدماتی و تفریحی، و طبقات چهارم تا ششم به فضاهای اداری اختصاص یافت. جهت‌گیری احجام اصلی پروژه با توجه به مناسبات اقلیمی منطقه و تأمین بهترین دید و منظر به سمت ساحل صورت گرفت. همچنین در طراحی نما، ترکیب متنوعی از مصالح شامل بتن اکسپوز، آجر، شیشه، و جزییات فلزی به کار گرفته شد تا بدنۀ شهری شاخصی برای بلوار اصلی دسترسی به پروژه تعریف شود.